Polityka prywatności firmy: EDUCADER Tomasz Dereń

Celem niniejszego dokumentu, jest poinformowanie Państwa, na jakich zasadach przetwarzane są Państwa dane osobowe przez firmę EDUCADER oraz wskazanie uprawnień jakie Państwu przysługują w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.
Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby Państwa dane osobowe były należycie zabezpieczone oraz używane wyłącznie w zakresie wyrażonej przez Państwa zgody oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Postanowienia zawarte w dokumencie, obowiązują od dnia 25.05.2023 r.

I Administrator danych osobowych – informacje.

Administratorem Państwa danych osobowych, jest firma EDUCADER Tomasz Dereń z siedzibą w Czołowie przy ul. Leśna 25F, NIP 5992752414, REGON 525319991, zwana dalej: EDUCADER.
Adres email, przeznaczony wyłącznie do spraw, dotyczących ochrony danych osobowych: dane@educader.pl

II Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Realizując swoje usługi, EDUCADER przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach, wywodząc prawo do tego z wymienionych przepisów prawa, według poniższego zestawienia.

— 1 —

CELE / CZYNNOŚCI

a) Zapisanie na listę uczestników szkolenia
b) Wysłanie oferty w odpowiedzi na zapytanie (email lub telefoniczne)
c) Wysłanie duplikatu certyfikatu za udział w szkoleniu
d) Wysłanie zamówionych projektów lub wydruków przestrzennych

RODZAJ DANYCH OSOBOWYCH

a) Imię, nazwisko
b) nazwa firmy; adres email
c) adres fizyczny
d) numer telefonu

UWAGI
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 lit.b RODO

— 2 —

CELE / CZYNNOŚCI

a) Przesłanie powiadomienia/przypomnienia o szkoleniu
b) Przekazanie informacji telefonicznej, kiedy okoliczności wymagają szybkiego działania-zmiana sali szkoleniowej, godzin szkolenia, odwołanie szkolenia w ostatniej chwili

RODZAJ DANYCH OSOBOWYCH

a) Imię, nazwisko
b) adres email
c) numer telefonu

UWAGI
przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 lit.b RODO

— 3 —

CELE / CZYNNOŚCI

a) Sporządzenie rachunku/faktury za wykonaną dla Państwa usługę
b) Procedury związane z księgowością-ewidencja JPK, przechowywanie dokumentów księgowych dla celów kontroli podatkowej

RODZAJ DANYCH OSOBOWYCH

a) imię i nazwisko
c) nazwa firmy
d) adres zamieszkania
e) siedziba firmy
f) nip firmy

UWAGI
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 lit.b RODO

— 4 —

CELE / CZYNNOŚCI

Wygenerowanie duplikatu certyfikatu uczestnictwa w szkoleniu/innym wydarzeniu

RODZAJ DANYCH OSOBOWYCH

a) imię i nazwisko
b) imiona rodziców
c) data urodzenia
d) miejsce zamieszkania
e) adres do korespondencji
f) wykształcenie
g) przebieg dotychczasowego zatrudnienia
h) numer PESEL

UWAGI
– osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów
– przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a także art. 22 1 § 1 Kodeksu pracy

— 5 —

CELE / CZYNNOŚCI

a) proces rekrutacji
b) zatrudnianie pracowników
c) sporządzanie dokumentów księgowych
(PIT11, zgłoszenie do ZUS)

RODZAJ DANYCH OSOBOWYCH

a) imię i nazwisko
b) adres email

UWAGI
– osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów
– przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO

III Informacja o odbiorcach danych osobowych.

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazywane podmiotom współpracującym z EDUCADER.
Państwa dane mogą zatem zostać udostępnione współpracownikom, zewnętrznym dostawcom usług IT, księgowej, kurierowi. Państwa dane mogą zostać również przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.

IV Przekazywanie danych osobowych do krajów trzecich.

Udostępnione przez Państwa dane osobowe nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską.

V Okres przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe są przetwarzane w okresie czasu niezbędnym do realizacji celów, wymienionych w pkt II.
W niektórych przypadkach, na przykład prawa podatkowego, okres przechowywania Państwa danych wynika z ram czasowych określonych przez ustawodawcę. W przypadku, kiedy podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyłącznie Państwa zgoda, przechowujemy te dane przez okres maksymalnie 5 lat.
Po upływie tego czasu, Państwa dane zostaną bezpowrotnie zniszczone.

VI Prawa podmiotów danych

Jako podmiot danych, mają Państwa następujące prawa do:

a) żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych,
b) sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
d) przenoszenia danych.

Realizując swoje prawo, mogą Państwo w dowolnym momencie cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie przez nas Waszych danych osobowych. W takiej sytuacji należy jednak wiedzieć, że nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Powyższe uprawnienie mogą Państwo zrealizować w określonych okolicznościach:
– w odniesieniu do żądania sprostowania danych, kiedy zauważą Państwo, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne

Scroll to Top